škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Přijímání dětí do mateřské školy

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 2. a pátek 3. května 2019 od 14 do 17 hodin. Do mateřské školy jsou děti přijímány od 1. dne nového školního roku, zpravidla od 1. září, nebo během školního roku, při plně obsazené MŠ pokud se uvolní místo. Formuláře a informace níže. Vzhledem k tomu, že v MŠ probíhá provoz, prostory MŠ jsou tím pádem obsazené, dítě není potřebné s sebou přivést. Počet přijatých 30 dětí.

Vyhlášení zápisu 2019/2020 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí není již automaticky zasíláno, ale je oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých dětí: 1) na úřední desce školy (u vstupu 1. stupně); 2) na webových stránkách  (www.zschotoviny.cz). Seznam je zveřejňován oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno v písemné podobě.

Po skončení správního řízení je vyhotoveno pořadí nepřijatých dětí, které budou seřazeny podle počtu dosažených bodů a podle věku dítěte (když bude více dětí se stejným počtem bodů, řazení určuje věk dítěte ve smyslu upřednostnění staršího dítěte) a na uvolněné místo bude přijato 1. dítě ze seznamu nepřijatých.

Pokud během roku podá žádost o přijetí nové dítě, budou mu přiděleny body a bude zařazeno do seznamu čekatelů na uvolněné místo. Tento systém zaručuje průhledný a nediskriminační přístup k předškolnímu vzdělávání pro všechny děti.

Počet dětí ve třídách pro školní rok 2017/2018: 108, kapacita školy 108

Počet dětí ve třídách pro školní rok 2018/2019: 100, kapacita školy 108, máme volná místa

 

Bodová kritéria pro přijímací řízení

Do MŠ v Chotovinách jsou přijímány děti zpravidla od 3 let do 6 let věku. Výjimečně v odůvodněných případech i děti mladší, ne mladší 2 let. Lze přijmout dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním; nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Toto se dokládá potvrzením od osětřující lékaře dítěte na jeho formuláři či na evidenčním listě. Pravidla pro očkování neplatí v posledním roce  předškolního vzdělávání. Kapacita mateřské školy je 108 dětí.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Bodová kritéria pro rok 2019/2020

A/ Trvalý pobyt dítěte

Body 

trvalý pobyt ve spádové oblasti (působnost OÚ Chotoviny, Jedlany, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora)

5

trvalý pobyt mimo spádovou oblastB/ Věk dítěte

 
    5 let           dosažené k    31.8.2019

5

    4 roky        dosažené k    31.8.2019

4

    3 roky        dosažené k    31.8.2019

3

    2 roky        dosažené k    31.8.2019

2

Pozn.: Děti mladší 2 let nelze přijmout §34 odst. 1) zákona 561/04 Sb.

V případě rovnosti bodů (součtu):

 1. věk dítěte – starší dítě má přednost

 2. pokud ani věk neurčí přesné pořadí na posledním přijímaném místě, rozhoduje los

Stravování dětí

Stravování zajišťuje školní jídelna Základní školy a Mateřské školy v Chotovinách, okres Tábor. Tam si rodiče sami přihlašují a odhlašují obědy (tel. 381 284 109). Lze obědy přihlašovat a odhlašovat přes web na www.strava.cz.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:30 do 14:30 hodin a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:30 hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Cena celodenního stravování (děti 3 - 6 let): 33 Kč (dopolední svačina 8 Kč, oběd 18 Kč, odpolední svačina 7 Kč)

Cena celodenního stravování (děti 7 let): 37 Kč (dopolední svačina 8 Kč, oběd 22 Kč, odpolední svačina 7 Kč)

Řád školní jídelny

Aktuální týdenní jídelníčky

Platby

Podbrobně ve vyhlášce 14/2005 Sb., v platném znění.

 1. Výši měsíčního školného stanoví na celý školní rok ředitel. §6 odst. 1 a 3
 2. Školné se vybírá vždy, když je MŠ otevřená. Školní rok trvá od 1.9 do 31.8. §6 odst. 3
 3. Pokud je v MŠ přerušen provoz na delší dobu než 5 dnů, výši školného určí ředitel. §6 odst. 5
 4. Osvobodit od školného lze pouze v přesně stanovených důvodů, např. pobírání příspěvku v hmotné nouzi §6 odst. 6, nikoliv, že přihlášené dítě z rozhodnutí rodiče do MŠ nedochází.

 

Výše měsíční úplaty ve školním roce 2017/2018 na 400 Kč.

 Výše měsíční úplaty ve školním roce 2018/2019 na 400 Kč.

 

Úplata v mateřské škole

Přerušení provozu

Přerušení provozu od 30. 6. 2018 do 12.8.2018  (uzavření MŠ).

Výše úplaty za MŠ v červenci 0 Kč, v srpnu 200 Kč.

 

Zápis do mateřské školy

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ

Formuláře potřebné k přijetí dítěte:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Přijímací řízení do mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole Chotoviny, okres Tábor

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy:

 • mít základní hygienické návyky – umět si umýt ruce, utřít je do ručníku, používat WC, vysmrkat se, používat kapesník
 • snažit se samostatně svlékat a oblékat, umět si nazouvat boty a přezůvky, poznat si své věci a uložit je na své místo
 • samostatně jíst a pít, správně držet lžíci
 • zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku (řeč), reagovat na oslovení dítěte, vyjadřovat se natolik, aby dítě vyjádřilo své potřeby a přání
 • uklízet po sobě hračky

Formuláře potřebné vyplnit po po přijetí do MŠ, před nástupem do MŠ:

Dohoda o docházce do předškolního vzdělávání

Přihláška k platbě školného v MŠ

Přihláška ke stravování

Zmocnění pro předávání dítěte