škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Když mi bylo pět, máma mi říkala, že klíčem ke spokojenému životu je být šťastný. Ve škole se mě pak ptali, co chci v životě dělat. Když jsem odpověděl, že být šťastný, tvrdili mi, že jsem nepochopil zadání. Opáčil jsem, že oni nepochopili život. (John Lennon)

Informace o naší mateřské škole

Původní budova MŠ byla postavena v roce 1978 jako dvoutřídní.

V roce 2006 byla na přechodnou dobu zřízena 3. třída v budově ZŠ v Chotovinách z důvodu nárůstu počtu dětí.

V září 2010 Obec zprovoznila další třídu v bývalém kulturním domě, a tak se děti mohly přestěhovat z budovy ZŠ do nových prostor.

Od ledna 2013 rozhodl zřizovatel o sloučení Základní školy Chotoviny a Mateřské školy Chotoviny v jeden subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor.

V září 2012 byla zahájena přístavba jedné třídy ke stávající budově MŠ v Lipové ulici. Nová třída slouží dětem od 1. září 2013.

V současné době má mateřská škola 4 třídy pro 108 dětí. Tři třídy sídlí na adrese Lipová 158 a jedna třída v ulici Rudé armády 200.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy Mgr. Martina Sochůrková
Zástupce ředitelky pro MŠ Dana Strejcová
Pedagogický úsek 
Třída Stromky Bc. Jana Dvořáková
  Bc. Adéla Drtinová
  Veronika Němečková
Třída Sluníčka Dana Strejcová
   
Třída Rybičky Mgr. Jana Svačinová
  Irena Žilková
 Třída Broučci Jana Pastyříková
  Lenka Pecková
 Asistent pedagoga Jana Anaya
 Školní asistentka Renata Zázvorková

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Řád mateřské školy

Podmínky vzdělávání

Materiální podmínky

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem.
 • Třídy jsou vybaveny velkým množstvím pomůcek a hraček, které odpovídají počtu a věku dětí.
 • Hračky jsou volně přístupné dětem, jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a odpovídají antropometrickým požadavkům.
 • Materiální vybavení včetně zařízení tříd, učebních a didaktických pomůcek jsou na dobré úrovni.
 • O estetický vzhled školy pečují pedagogické pracovnice a provozní zaměstnankyně.
 • Na výzdobě a úpravě školy se v mnohém podílejí děti samotné svými výtvory.
 • K budově mateřské školy patří zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity.
 • Je vybavena různými sportovními prvky, které odpovídají bezpečnostním požadavkům.
 • Děti využívají ke svým klidnějším činnostem i zahradní altánek s nábytkem, který slouží k příjemnému posezení hlavně na jaře a v létě.
 • Na začátku školního roku byl ukončen projekt "Přátelská zahrada", kdy se zahrada patřící zdejší farnosti změnila v zahradu, kterou mohou využívat děti z MŠ a ZŠ k různým aktivitám.
 • Dále mohou jednotlivé třídy využívat i dopravní hřiště se značením, kde děti jezdí na kolech, tříkolkách, koloběžkách a odstrkovadlech.

Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku a mezi podáváním jednotlivých jídel jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Děti do jídla násilně nenutíme, ale dbáme na to, aby dítě jídlo ochutnalo. Podporujeme zdravou výživu.
 • Po celý den je zajištěn pitný režim, děti mají možnost se kdykoliv napít.
 • Učitelky dětem připomínají pitný režim, záleží jim na tom, aby si děti návyk pití vypěstovaly. Ke svačině si děti mohou vybrat mléčný nápoj nebo čaj.
 • Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku.
 • Děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku.
 • Denní rytmus a řád je natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit činnosti v průběhu dne aktuálním situacím.
 • Všichni zaměstnanci MŠ poskytují dětem správný přirozený vzor zdravého životního stylu.

Psychosociální podmínky

 • Snahou a cílem MŠ je uspokojování potřeb dětí (Maslowova pyramida potřeb), na něž pedagogové dle individuality jednotlivců reagují.
 • Dětem umožňujeme individuální adaptační režim.
 • Dbáme na osobní soukromí dětí.
 • Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet klidné a bezpečné prostředí.
 • Všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti.
 • Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem.
 • Snažíme se vybudovat vzájemný vztah důvěry a spolupracovat s dětmi i rodiči.
 • Pozitivním hodnocením a pochvalou podporujeme v dítěti zdravé sebevědomí a schopnost pracovat samostatně.
 • Klademe důraz na vzájemnou ohleduplnost a toleranci k druhému, umění si pomáhat.
 • Děti si vytvářejí společná pravidla ve třídě, která se snaží dodržovat a vedou prosociálním směrem.
 • Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru.
 • Pedagogové se snaží svým postojem preventivně zabraňovat vzniku sociálně - patologických jevů, zejména šikany.
 • Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, jsou uznalí, dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dítěte.
 • Vzdělávací nabídka odpovídá rozumovému vývoji předškolního dítěte a potřebám jeho života, je přiměřeně náročná a pro dítě pochopitelná.
 • Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny.
 • Děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, jsou zařazovány prvky prožitkového učení.
 • Pedagogický styl nebo způsob, jakým jsou děti vedeny, je sympatizující, podporující, projevuje se přímou, vstřícnou a empatickou komunikací pedagoga s dětmi.

Organizace chodu školy

Provoz MŠ: od 6.30 do 16.30 hodin

Ranní scházení: 1. třída od 6.30 hodin ve třídě „Broučků“ v kulturním domě, ostatní třídy od 6:30 – 7:30 hodin společně ve třídě Sluníček v budově mateřské školy

Svačina: ve všech třídách po ranních spontánních činnostech - kolem 9. hodiny

Oběd: 1. třída „Broučci“ v 11.30 hodin, 2. třída „Sluníčka“ 11.30 hodin, 3. třída „Rybičky“ v 11:30 hodin, 4. třída „Stromky“ v 11.45 hodin

Odpolední svačina: po odpočinku - po 15. hodině jsou všechny třídy po svačině

Odpolední rozcházení: 1. třída „Broučci“ před 16. hodinou jsou převedeni do areálu hlavní budovy MŠ – na zahradu nebo jedné z tříd, kde jsou děti ze všech tříd od 16.00 hodin spojeny

Informace rodičům o dětech mohou být předávány při ranním scházení nebo odpoledním rozcházení, pokud je to organizačně možné. Rodiče jsou dále informováni na třídních schůzkách a akcích pro rodiče, nebo si mohou vyžádat individuální schůzku s učitelkou, která si vyhradí čas po pracovní době a poskytne rodičům žádané informace.

Organizace vzdělávání

1. třída Broučci

Tato třída sídlí v ulici Rudé armády, a k hlavní budově MŠ v Lipové ulici je přístupná pěší zónou. Provoz v této třídě začíná v 6:30 hodin a končí v 15:45 hodin. Poté jsou děti převedeny do hlavní budovy, kde jsou od 16:00 hodin spojeny s ostatními dětmi ve třídě Sluníček.

2. třída Sluníčka, 3. třída Rybičky a 4. třída Stromky

Tyto třídy sídlí v hlavní budově MŠ v Lipové ulici. Ráno od 6.30 do 7.30 hodin a odpoledne od 16:00 do 16:30 hodin jsou děti spojovány ve třídě Sluníček.

Charakteristika jednotlivých tříd

Každá třída si vytváří svůj třídní vzdělávací program vycházející ze ŠVP. Učitelky vybírají a zpracovávají integrované bloky vhodné pro věkový i vývojový stupeň příslušné třídy a zařazují je do měsíců dle vlastního zvážení.

 • 1. třída se zaměřuje na adaptaci dítěte, upevňování základních návyků v sebeobsluze a vytváření příznivého klimatu ve třídě.
 • 2. třída – je určena pro nejmladší děti (od 2,5 – 3 let). U malých dětí se zaměřujeme na adaptaci dítěte, soužití v kolektivu, upevňování základních hygienických návyků, na rozvoj sebeobsluhy a vytváření pravidel soužití v kolektivu. U předškolních dětí se zaměřujeme na rozvoj pozornosti, paměti, rozvoj znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro vstup do ZŠ.
 • 3. třída se zaměřuje na rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, respektování pravidel soužití v kolektivu, na rozvoj přirozené komunikace mezi dětmi a dospělými, rozvoj grafomotoriky.
 • 4. třída se zaměřuje na fixování prosociálních postojů, rozvoj paměti a pozornosti, podporuje zájem o učení a připravuje děti pro vstup do 1. třídy ZŠ po stránce znalostí, dovedností a návyků. Dále pak spolupracuje s učitelkami 1. třídy ZŠ před zápisem dětí do 1. třídy. Připravuje kulturní programy pro veřejnost.