škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. (Karel Havlíček Borovský)

Z historie naší školy

Škola jako společenství lidí žije v Chotovinách od 17. století.

1643
Ve farní kronice římskokatolické církve v Chotovinách byl nalezen zápis, který svědčí o tom, že v Chotovinách existuje škola již od roku 1643. Kde a jak se učilo, není známo.

1809
Byla postavena budova pro potřeby dvojtřídní školy (dnes „stará škola“ na západ od vstupu do kostela).

1870
Tato „stará škola“ se stala školou trojtřídní.

1877
Otevřena čtvrtá třída. Nebyl však dostatek místa, proto se učilo v pronajaté místnosti v Červeném Záhoří, v domě pana Hlavničky za 100 zlatých ročně.

1882
Slavnostně vysvěcena nová školní budova, postavená jižně od římskokatolického kostela. V témže roce to byla již pětitřídní škola. Školu vystavěl pan Vrzal z Votic.

1887–88
Škola vzdělává 467 žáků.

1918
V době vzniku Československé republiky se škola rozvíjí (nové učebnice, pomůcky, školní zařízení). Věnuje se péče tělovýchově (zřízeno letní cvičiště), zpěvu, ochotnickému divadlu.

1918–19
Školu navštěvovalo 400 žáků. Nová školní budova byla již malá, proto byla pronajata školní třída v domě pana Smoláka, Chotoviny 73.

1939–45
V období Protektorátu Čechy a Morava proběhla revize učebnic, mladé generaci se upírá znalost vlastní historie, nastupuje německý jazyk. Chotovinská škola je stíhána gestapem pro nápisy „Hitler je lotr“  a  „Furt je Hitler lotr“. Pachatel nebyl zjištěn. Řídící učitel zatčen a vězněn v Terezíně, některé učitele Němci přeložili a celé dva roky probíhaly přísné hlídky učitelů na chodbách a záchodech školy
(od roku 1941).

28. říjen 1945
V obci byla otevřena újezdní měšťanská škola. Neměla vlastní budovu, proto se z počátku učilo v budově obecné školy. Jejím prvním ředitelem se stal Jan Noháč.

září 1946
Měšťanská škola byla umístěna v západní části zámku barona Ervína Nádherného, který byl v tu dobu zatčen za spolupráci s nacisty. Pamětníci válečných událostí vědí, že s nacisty vycházel proto, aby mohl lidem v Chotovinách a okolí pomáhat. Na jeho zámek a velkostatek přesto byla uvalena národní správa. Soud jej po roce 1989 úplně očistil.

1948
Celý zámek byl uvolněn pro potřeby školy a stanovil se obvod, který určoval obce, jejichž děti do této školy chodily. Měšťanská škola měla v té době 129 žáků.

1996
Soud částečně napravil staré křivdy a rozhodl o navrácení zámku rodině Nádherných.

2001
Škola se musela ze zámku vystěhovat. Pro její potřeby vedení obce urychleně připravilo provizorium v kulturním domě. Tím byl druhý stupeň v Chotovinách zachráněn.
 
2003
Díky usilovným jednáním pana starosty Zrzaveckého uvolnila vláda  finanční prostředky a druhý stupeň školy se mohl přestěhovat do zbrusu nové bezbariérové budovy, která spolu s budovou I. stupně tvoří jeden celek a poskytuje žákům i učitelům skvělé zázemí pro jejich práci. 

2006
V tomto roce získala obec dotaci na stavbu sportovní haly. Školní obec i veřejnost získala skvělé zázemí pro školní a rekreační sport. Vznikl tak ucelený školní areál, který nabízí vše potřebné pro zdárný chod chotovinské školy.

201001231908_School