škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Sportovní hala Chotoviny

Halu můžete objednávat na telefonu 777949642 nebo 381284113

nebo elektronickou poštou reditel(zavináč)zschotoviny.cz.

Správce haly p. Richard Stiebler mob.: 774945015

Obsazenost haly on-line

Obsazenost sálu on-line

Pojďte se podívat do čeho jdete - fotogalerie

Rozměry haly jsou 36 x 19 metrů.

Ceník pronájmu sportovní haly Chotoviny

Předplatné (platba předem):
na 5 a více měsíců 1000 Kč měsíčně/hodina týdně
 
Platba po ukončení nájmu:
Do 6 hodin za kalendářní měsíc – za 1 hodinu – 350 Kč
7 a více hodin v kalendářním měsíci – za 1 hodinu – 300 Kč
Organizovaná mládež organizace s působností v obci Chotoviny – 200 Kč/hodina

 sport_hall


Řád sportovní haly Chotoviny

 

Čl. I

Účel a využití Sportovní haly ZŠ Chotoviny (dále jen SH ZŠ)

SH ZŠ je přednostně určena k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ Chotoviny stanovené zveřejněným rozvrhem hodin a k mimoškolní činnosti sportovních a pohybových zájmových kroužků školy. Mimo stanovený rozvrh hodin školní tělesné výchovy a kroužků slouží objekty k provozování sportovních, pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací a veřejnosti.

 

Čl. II

Odpovědnost

1. Za provoz SH ZŠ a za maximální využívání jejích prostor odpovídá správce (po dobu jeho služby).

2. Zajišťování běžného provozu je v kompetenci správce, jehož pokyny jsou pro všechny uživatele závazné. Správce vede provozní knihu SH ZŠ.

3. Za činnosti v objektu SH ZŠ a události z nich vyplývající odpovídá:

a) v době školní tělesné výchovy – vyučující

b) v době mimoškolní činnosti – vedoucí mimoškolní činnosti (plnoletý)

c) v době pronájmu veřejnosti – odpovědná osoba (plnoletá – např.: pořadatel turnaje, nájemce)

 

Čl. III

Podmínky vstupu do SH ZŠ

Do všech vnitřních prostor je aktivním uživatelům sportovních akcí povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi vhodné pro dané sálové sporty (nešpinící a nezanechávající stopy). Přezouvání se uskutečňuje v místě k tomu určeném.

 

Čl. IV

Podmínky využívání sportovních objektů

1. Všichni aktivní i pasivní uživatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách SH ZŠ.

2. Všichni uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škodu na sportovním ani jiném zařízení a vybavení SH ZŠ. Svévolná manipulace s vybavením SH ZŠ je zakázána.

3. Případné zjištění závady nebo způsobení škody musí ten, kdo ji zjistil nebo způsobil, neprodleně nahlásit správci. Správce následně rozhodne o způsobu odstranění závady či škody včetně její úhrady. Osoby odpovědné podle článku II, odst. 3., písm. c) hradí náklady na odstranění způsobených závad či škod v plné výši. O ostatních škodách rozhodne vedení školy.

Správce zapisuje veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH ZŠ do provozního deníku a neprodleně je ohlašuje řediteli ZŠ. Při poškození či zničení majetku bude o tomto správcem sepsán zápis s uživatelem. Následně bude rozhodnuto ředitelem ZŠ Chotoviny o úhradě nejdéle však do 1 měsíce od vzniku škody.

4. Správce SH ZŠ dohlíží na dodržování podmínek provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží také na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů a na řádné užívání objektu SH ZŠ a jejího zařízení a vybavení. Správce je oprávněn nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé ze stanovených podmínek nebo předpisů či nerespektující jeho pokyny.

5. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího, vedoucího mimoškolní činnosti nebo odpovědné osoby. Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při činnostech a manipulaci s předměty, které by mohly poškodit podlahu sportovní haly, a při používání sprch v koupelnách.

6. Správce před využitím SH ZŠ uživatelem připravuje zařízení dle sjednaného pronájmu (sportovní sítě, brány, apod.). V případě přípravy sportovní sítě, popř. brány (nohejbal, tenis, volejbal, badminton aj.) si provozovatel vyhrazuje právo na manipulaci s tímto zařízením v rozsahu 5 minut od počátku sjednané hodiny. Po ukončení sportovních nebo jiných činností musí být veškeré používané nářadí a vybavení uloženo na předepsaném místě, nerozhodne-li správce jinak. Za splnění těchto povinností odpovídá vyučující, vedoucí mimoškolní činnosti nebo správce v době užívání SH ZŠ veřejností.

7. Ve všech prostorách SH ZŠ je zakázáno používat žvýkačky, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, pít alkoholické nápoje a užívat omamné látky.

8. Na plochu SH ZŠ je zakázáno nosit předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu nebo zařízení (např. větší předměty a kovové části, zavazadla, tyče, nářadí, nože, deštníky, kočárky apod.). V případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje správce.

9. Na plochu SH ZŠ je zakázán vstup s potravinami a skleněnými láhvemi.

10. V době využití sportovního prostoru žáky ZŠ odpovídají za způsobené škody vyučující nebo vedoucí mimoškolní činnosti. Žáci hlásí zjištěné závady vyučujícímu, který závady a škody nahlásí správci – více v čl. VII

11. Všichni uživatelé SH ZŠ jsou povinni řídit se tímto řádem a dále pokyny správce. Hrubé porušení provozního řádu nebo nerespektování pokynů správce může být důvodem k ukončení poskytování pronájmu SH ZŠ bez nároku na vrácení zálohy.

12. V době pořádání organizovaného turnaje odpovědná osoba (pořadatel) převezme před zahájením turnaje SH ZŠ od správce a po skončení objekt předá správci zpět. Dále platí ustanovení výše uvedené. Odpovědná osoba (pořadatel) odpovídá také za odstavení vozidel na správcem určeném parkovišti.

13. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky apod.).

14. V blízkosti objektu SH ZŠ je vyhrazené parkoviště pro parkování osobních automobilů uživatelů SH ZŠ.

 

Čl. V

Vyúčtování a úhrada

Správce SH ZŠ eviduje a účtuje každou i započatou půlhodinu, a to nejen skutečně využívanou, ale i rezervovanou, pokud rezervace nebude zrušena v termínech uvedených v čl. VIII.

 

Čl. VI

Bezpečnost

1. Uživatelé SH ZŠ nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů. Za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel odpovídá vyučující, vedoucí mimoškolní činnosti nebo odpovědná osoba.

2. Lékárnička je umístěna v kanceláři haly. Její použití je uživatel povinen oznámit správci.

 

Čl. VII

Užívání sportovní haly žáky základní školy, odpovědnost vyučujících tělesné výchovy

1. Vyučující a dozor jsou odpovědni za chování a bezpečnost žáků v SH ZŠ. Žáci nemají do SH ZŠ přístup bez přítomnosti vyučujícího nebo stanoveného dozoru.

2. Vyučující tělesné výchovy či jiný pověřený dozor se scházejí před zahájením výuky se žáky před vchodem do SH ZŠ, který je uzamčen, nebo na jiném dohodnutém místě. Vyučující mají k dispozici klíč od SH ZŠ a dalších potřebných prostor.

3. Vyučující vždy řádně zkontrolují prostor šaten, tělocvičny a nářaďovny před i po použití a případné závady okamžitě zapisují do provozní knihy. Během výuky je prostor haly nebo alespoň šaten uzamčen.

4. Vyučující zodpovídá za pořádek ve všech prostorách, které využil po dobu vyučování. Vyučující určuje šatny pro žáky, po skončení vyučovací hodiny zkontroluje, zda jsou zavřená okna, případně vypnutá ventilace, zhasnutá světla, zavřené vodovodní kohoutky.

5. Vyučující zodpovídá za pořádek v nářaďovně SH ZŠ. Veškeré pomůcky použité během výuky musí být vráceny nepoškozené na původní místo.

6. Po ukončení výuky tělesné výchovy a po odchodu žáků uzamykají vyučující dveře SH ZŠ.

 

Čl. VIII

Sjednání nájmu

1. Nájem je možné sjednat na období od 1. 9. každého roku do 30. 8. následujícího roku.

Objednávky na další sezónu jsou přijímány v termínu od 1. 9. každého roku, a to u ředitele ZŠ. Termín a přesné hodiny (schváleného pronájmu) budou vždy sděleny (zveřejněny) v dostatečném předstihu na nástěnce v chodbě sportovní haly a na webových stránkách školy (www.zschotoviny.cz). Rozhodující pro pořadí je datum podání přihlášky správci. Následně bude uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouva se neuzavírá u jednorázových pronájmů, kde se má za to, že uhrazením ceny za pronájem souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu.

2. Smlouvu o pronájmu SH ZŠ za účelem sportovních, pohybových a rekreačních aktivit uzavírá a eviduje ředitel ZŠ Chotoviny a odpovědná osoba starší 18 let.

3. Cena za užívání SH ZŠ je splatná dle druhů pronájmu, viz bod 5. Ceník je v příloze a je stanoven Radou Obce Chotoviny.

4. Cenu pronájmu je možno uhradit v hotovosti do pokladny školy, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 704433349/0800 vedený u pobočky České spořitelny, variabilní symbol je rodné číslo nebo IČO.

5. Pronájem může být sjednán následovně:

A. Jednorázový pronájem

Jednorázovým pronájmem se rozumí nájemní vztah sjednaný jako příležitostný či nepravidelný pronájem volných hodin; pronájem na turnaje, soustředění, sportovní utkání (v délce do 7 hodin).  Splatnost je po každém pronájmu.

B. Krátkodobý pronájem je sjednaný opakovaně na období do 6 měsíců. Splatnost je za každý kalendářní měsíc či po každém pronájmu.

C. Dlouhodobý pronájem jesjednaný opakovaně na období delší než 6 měsíců. Splatnost je do 21 dnů od zahájení pronájmu.

D. Sportovní utkání, turnaje (v délce 7 a více hodin) jsou sjednané minimálně 15 dní přede dnem konání akce (pokud se pořadatel nedohodne se správcem jinak). Splatnost je po skončení turnaje.

6. Zrušení rezervace krátkodobých i dlouhodobých pronájmů je možná nejpozději 2 dny před termínem pronájmu (písemně, e-mailem, osobně řediteli, a to pouze odpovědnou osobou). Za nezrušenou nebo pozdě zrušenou rezervaci je nájemce povinen uhradit plnou výši pronájmu na sjednanou dobu.

7. Zrušená místa budou nabízena náhradníkům dle pořadí, vedeném správcem sportovní haly.

8. Pronajímatel si vyhrazuje právo využít SH ZŠ při mimořádných akcích i v době již zadané uživatelem. O této skutečnosti uvědomí uživatele nejpozději 14 dnů před konáním akce a poskytne mu náhradní termín, či vrátí úplatu. V případě krizových situací může pronajímatel využít objekty ihned bez informování uživatele. V případě havárie či údržby objektů a jeho zařízení poskytne náhradní termín, či vrátí úplatu.

9. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání sportovních akcí bere na vědomí, že v těchto

mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze

uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých – za tyto nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

10. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je Ceník za pronájem sportovních objektů, který je pravidelně aktualizován a je vyvěšen na nástěnce SH ZŠ a na webových stránkách.

11. V případě, že nájemce neuhradí cenu pronájmu za předchozí pronájem, nájem bude ze strany pronajímatele ukončen. Takto vzniklé volné termíny budou nabízeny dalším zájemcům.

 

Čl. IX

Všeobecná ustanovení

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH ZŠ.

2. Při užívání prostor SH ZŠ platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.

3. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského práva.

4. Tento provozní řád je platný od 1. 9. 2010.

 

V Chotovinách dne: 26. 8. 2010

 

 

……………………………………………….

Mgr. Petr Havlík, ředitel ZŠ Chotoviny