škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. (Theodore Roosevelt)

Zápis do mateřské školy

Logo skolyZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

 • Zápis proběhne ve čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2024 vždy od 14,00 do 17,00 hodin v budově mateřské školy – ulice Lipová 158, Chotoviny, vchod č. 4.

Formuláře k vyplnění:

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona). Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 povinné.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2024/2025 (§ 34 odst. 7 školského zákona). Přijetí v průběhu školního roku je možné pouze v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.
 • Vaše dotazy vztahující se k zápisu Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Nezbytná podmínka pro přijetí dítěte do MŠ

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí

 • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (netýká se dětí starších 5 let), rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Chotoviny ve správním řízení (§ 34 odst. 3 školského zákona) na základě podání Žádosti o přijetí a podle bodových kritérií pro přijetí (viz níže).
 • O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ Chotoviny na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).
 • Seznam přijatých dětí do MŠ bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zschotoviny.cz a na úřední desce školy. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte zjistíte podle registračního čísla, které Vám bude přiděleno během zápisu.
 • Na základě rozhodnutí o přijetí do MŠ Vám budou zaslány všechny potřebné informace vztahující se k docházce Vašeho dítěte do MŠ. (přihláška ke stravě, úhrada školného, zmocnění pro vyzvedávání atd.)
 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.
 • Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích – referátu školství prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Chotoviny.

Bodová kritéria pro rok 2022/2023

1. Trvalý pobyt dítěte

 

a) ve spádové oblasti (tj. působnost OÚ Chotoviny, Jedlany, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora)

   5 bodů

b) mimo spádovou oblast

   1 bod

2. Věk dítěte

 

a) 5 let dosažených k 31. 8. 2023

   5 bodů

b) 4 roky dosažené k 31. 8. 2023

   4 body

c) 3 roky dosažené k 31. 8. 2023

   3 body

d) 2 roky dosažené k 31. 8. 2023

   2 body

Pozn.: Děti mladší 2 let nelze přijmout §34 odst. 1) zákona 561/04 Sb.

V případě rovnosti bodů (součtu) rozhoduje:

 1. věk dítěte – starší dítě má přednost
 2. pokud ani věk neurčí přesné pořadí na posledním přijímaném místě, rozhoduje los

 

Individuální vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech zvolit, že bude dítě individuálně vzděláváno. Tuto skutečnost písemně oznámí ředitelce ZŠ a MŠ Chotoviny nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • Přestože zákonný zástupce zvolí pro dítě individuální vzdělávání, je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte).
 • Zvolí-li zákonný zástupce pro dítě individuální vzdělávání, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Bližší informace k individuálnímu vzdělávání poskytneme na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Co by mělo dítě před nástupem do mateřské školy zvládnout?

 • Mít základní hygienické návyky – umět si umýt ruce, utřít je do ručníku, používat WC, vysmrkat se, používat kapesník.
 • Snažit se samostatně svlékat a oblékat, umět si nazouvat boty a přezůvky, poznat si své věci a uložit je na své místo.
 • Samostatně jíst a pít, správně držet lžíci.
 • Zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku (řeč), reagovat na oslovení, vyjádřit své potřeby a přání.
 • Uklízet po sobě hračky.

Základní informace o naší mateřské škole

Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí pohody, bezpečí, učit děti žít ve skupině kamarádů, respektovat jeden druhého, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla.
Zařazujeme činnosti, které děti motivují ke zvídavosti a zájmu poznávat nové věci. K tomu využíváme především metody prožitkového a situačního učení a velké množství didaktických pomůcek. Při každodenní komunikaci rozvíjíme u dětí řečové a jazykové schopnosti. Děti se učí zpaměti krátké texty, reprodukují říkanky, písničky, pohádky a zvládají i jednoduchou dramatickou úlohu. Všechny činnosti provádíme hravou formou.
Zaměřujeme se na rozvoj pohybových schopností a hrubé i jemné motoriky. V oblasti jemné motoriky dbáme na správný úchop psacího náčiní, uvolnění ruky pomocí grafomotorických cvičení, která jsou důležitá pro vstup do ZŠ.
Klademe důraz na prosociální chování a všímáme si toho, co si druhý přeje či potřebuje. Dodržujeme dohodnutá pravidla vzájemného soužití, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi
a dospělými a pomáháme začleňovat nově příchozí děti do kolektivu.
Při různých aktivitách se děti seznamují se společenstvím ostatních lidí, se světem kultury, umění, druhy řemesel a povolání, tradicemi a zvyky. K naplňování těchto cílů využíváme např. čtení z knih, z časopisů a divadelní představení, která se v naší MŠ každý měsíc pravidelně konají. Přibližujeme dětem aktuální svátky a zvyky a seznamujeme je s prostředím, ve kterém žijí.
Při výchovně vzdělávacích činnostech přihlížíme k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Při práci nám k tomu pomáhají metody založené na prožitku, vzoru, hře, manipulaci, experimentu, komunikaci a nápodobě. Velký vliv na dětskou aktivitu a učení má motivace a pochvala.
Nabízíme dětem možnost navštěvovat zájmové kroužky. Jedná se o kroužek angličtiny, keramiky, logopedie, šikovných rukou. V průběhu roku se mohou děti zúčastnit celé řady akcí, které organizuje Spolek přátel školy Chotoviny.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, které si velmi vážíme. Snažíme se získat rodiče pro společné působení na děti, umožnit jim individuálním přístupem realizovat své požadavky, potřeby a přání. Organizujeme setkání s rodiči, která jsou zaměřena na pedagogickou diagnostiku, sociální kompetence a emoční připravenost.
Spolupracujeme se zřizovatelem při zajišťování různých kulturních akcích – Vítání občánků, vystoupení ke Dni matek pro seniory.
Aktuální informace o dění v MŠ se dozvíte z našich internetových stránek www.zschotoviny.cz nebo v časopise Listy Chotovinska.