škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Informace k zápisu do 1. třídy 2024/25

 

Logo skolyZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2024/2025

 

 

 

 

 

Formuláře ke stažení

 

Organizace zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025

 • Zápis probíhá v pátek 12. dubna 2024 od 14,00 do 18,00 hodin v budově I. stupně ZŠ.
 • Zápis k povinné školní docházce je určen pro děti,které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku a pro děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky.
 • Žádá-li zákonný zástupce o přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2024/2025, musí svou žádost doplnit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Obsah formální části zápisu

 • Formální část zápisu spočívá v podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, a to prostřednictvím formuláře Žádost o přijetí do ZŠ. Pro vedení školní dokumentace je nezbytné k žádosti připojit Zápisní list.
 • Během formální části zápisu musí zákonní zástupci prokázat svou totožnost občanským průkazem a totožnost dítěte jeho rodným listem.
 • Vaše dotazy vztahující se k zápisu Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Obsah motivační části zápisu

 • Cílem motivační části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.
 • V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte apod.) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

 

Odklad povinné školní docházky

 • Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku (tělesně nebo duševně), potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Ředitelka školy vydá na základě vyjádření ŠPZ a odborného lékaře konečné rozhodnutí, zda byl, či nebyl povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 • Dotazy k odkladu povinné školní docházky Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí nebo odkladu

 • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
 • Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem (registrační číslo) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam přijatých dětí do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách školy zschotoviny.cz a na úřední desce školy.
 • Rozhodnutí o odkladu Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.
 • Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích – referátu školství prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Chotoviny.

Právní rámec

 • Základním právním předpisem upravujícím povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).
 • Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

 

Základní informace o naší škole

Každodenním učením se snažíme předat dětem vědomí, proč je důležité hodně znát, zároveň učíme naše žáky informace získávat, zpracovat je a třídit. V rámci všech předmětů usilujeme o rozvoj komunikace, myšlení a řešení problémů, rozvíjíme osobnostní, sociální i pracovní dovednosti, prohlubujeme občanské postoje.
Pro výuku čtení a psaní jsme zvolili klasickou analyticko-syntetickou metodu s využitím vázaného písma, rovněž výuka matematiky probíhá klasickým způsobem. Budoucí prvňáci budou v rámci matematiky metodu prof. Hejného využívat pouze jako doplnění učiva pro rozvoj některých klíčových kompetencí. Anglický jazyk je na naší škole zařazen povinně od 3. ročníku. Druhý cizí jazyk mají žáci v 8. a 9. třídě a mohou si volit mezi němčinou a španělštinou. Informatika se vyučuje od 4. ročníku.
Je pro nás samozřejmostí denně aplikovat ve výuce individuální přístup k žákům, respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby dětí. Pravidelně do výuky zařazujeme projektové vyučování, moderní výukové metody, výukové programy na PC/NT, interaktivní programy, tematické exkurze a výchovné pořady. Jsme hrdí na dobré výsledky výuky potvrzené srovnávacími testy Scio a úspěšným startem absolventů na středních školách a učilištích.
Rodiče jsou u nás ve škole vítáni. Ceníme si vzájemného respektu a spolupráce s rodiči.
Důležitou součástí každodenního života ve škole je příjemné školní prostředí a zvláště pak bezpečné prostředí pro školní život Vašich dětí, snažíme se proto předcházet všem rizikovým situacím, dbáme o dobré vzájemné vztahy mezi žáky, případné problémy nebagatelizujeme, ale chceme je řešit a poučit se z nich.
Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťujeme pravidelnou intervenci či speciální pedagogickou péči. Zprostředkujeme konzultace se školským poradenským zařízením prostřednictvím naší výchovné poradkyně. S výběrem střední školy či učebního oboru dětem pomáhá kariérní poradce.
Dětem každoročně předkládáme pestrou nabídku volnočasových aktivit v rámci zájmových kroužků, samozřejmostí je školní družina a školní klub.
Spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Táboře, která v prostorách naší školy má odloučené pracoviště, a tak výuka hry na hudební nástroj probíhá přímo u nás.
Aktuální informace o každodenním dění ve škole i o dlouhodobých projektech se dozvíte z našich internetových stránek www.zschotoviny.cz nebo v časopise Listy Chotovinska.