škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Zjistil jsem, že většina lidí se dostane kupředu v době, kdy ostatní mrhají svým časem. (Henry Ford)

My v tom Jihočechy nenecháme!

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET

NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Tento dotační program je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi. Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Podpora Jihočeského kraje bude vyplacena za splnění následujících podmínek:

 • Dotace je určena pro děti a žáky ve věku od 3 let (k 1. 8. 2022) do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022).
 • Děti a žáci musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022.
 • Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tato skutečnost musí být potvrzena úřadem práce.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

 1. Zákonní zástupci vyplní formulář ŽÁDOST O PODPORU.
 2. Zákonní zástupci si zajistí potřebná POTVRZENÍ, která budou sloužit jako podklad pro posouzení oprávněnosti nároku na podporu. Požadované doklady jsou přímo vypsány v ŽÁDOSTI O PODPORU, jednotlivé řádky v žádosti přímo odkazují na konkrétní požadovaná potvrzení.
 3. Zákonní zástupci vyplní formulář ZŠ A MŠ CHOTOVINY – PODPOROVANÉ AKTIVITY, kde uvedou, u jaké podporované aktivity chtějí uplatnit požadovanou podporu a v jaké výši. Maximální částka na dítě je rovna 4 000 Kč.
 4. Zákonní zástupci odevzdají ve škole ŽÁDOST O PODPORU SPOLU S OSTATNÍMI POŽADOVANÝMI DOKLADY, nejpozději do 15. 11. 2022, a to v době úředních hodin:

PONDĚLÍ:            14.00 – 16.00

ÚTERÝ:                15.00 – 16.30

 1. Pokud bude potřebovat zákonný zástupce pomoc či radu s vyplňováním formulářů, může přijít kdykoli v úřední hodiny a dny uvedené v bodě 4.
 2. Pokud zákonnému zástupci nevyhovují úřední dny a hodiny, může si domluvit individuální odevzdání ŽÁDOSTI O PODPORU prostřednictvím Bakalářů nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 3. Pokud bude zákonný zástupce potřebovat více času než do 15. 11. 2022 na vyplnění ŽÁDOSTI O PODPORU nebo delší čas pro získání potřebných potvrzení, sdělí tuto skutečnost vedení školy prostřednictvím Bakalářů nebo tuto informaci zašlou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 4. Pokud váháte, zda se do programu zapojit, zdali jste oprávnění žadatelé, navštivte oficiální webové stránky k tomuto programu myvtomjihocechynenechame.cz .

PODPOROVANÉ AKTIVITY, KTERÉ MOHOU BÝT UPLATNĚNY V ZŠ A MŠ CHOTOVINY:

Podpora se bude týkat prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023, nebo těch, které s 1. pololetím věcně a časově souvisí, avšak konají se až po uvedeném časovém rozmezí.

Podporu bude možné proplatit i zpětně, pokud již cílový příjemce uhradil stanovenou úplatu žadateli před podáním žádosti o dotaci. To znamená, že kroužky, školné, stravné… můžete uhradit v řádném termínu, po přiznání dotace Vám budou peníze vráceny.

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • školní stravování,
 • zájmové kroužky,
 • kurz LVVZ.

Pozor! O příspěvek můžete požádat také u jiné organizace, která se do programu zapojila (např. ZUŠ), ale mějte na paměti, že Vaše dítě smí získat pouze jednorázový příspěvek ve výši 4 000 Kč. Každé dítě bude evidováno podle rodného čísla, a tak se výše příspěvku pro podporované aktivity bude za jednotlivé organizace sčítat.

POŽADOVANÁ POTVRZENÍ

Jak prokáží zákonní zástupci oprávněný nárok?

 

 • V případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ je nárok prokazován POTVRZENÍM Z ÚŘADU PRÁCE.
 • Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporované dítě, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován POTVRZENÍM O VÝŠI PŘÍJMŮ. Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:
 • u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,
 • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob POTVRZENÍM - VYPLNĚNÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ Z DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2021.
 • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu.
 • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu POTVRZENÍM OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu.
 • u rodičovského příspěvku POTVRZENÍM Z ÚŘADU PRÁCE o měsíční výši příspěvku.
 • Jednotlivé doložené příjmy budou uvedeny na formuláři ŽÁDOSTI O PODPORU, na kterém bude také vykázáno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti (max. 13 000 Kč). Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady. Prokázání nároku na dotaci se vztahují na všechny osoby ve společné domácnosti. Do formuláře ŽÁDOSTI O PODPORU se musí uvést všechny společné příjmy.