škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

        V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnichpravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

        Účinnost těchto právních přepisů bude časově omezena, a to pouze na nezbytně nutnou dobu způsobenou mimořádnými okolnostmi, tedy na výše uvedené zkoušky konané v tomto školním roce (2019/2020) a na to navazující podzimní opravné a náhradní termíny a případně na opakování zkoušky v případě přezkumného řízení.

        Zde jsou stručně nejdůležitější informace týkající se přijímacího řízení na střední školy:

        Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne, kdy se žáci opět vrátí do škol. Konkrétní termín stanoví ministerstvo. Přijímacího řízení se účastní všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podali přihlášku ke studiu na střední škole. Zákon se netýká přijímacího řízení, které již proběhlo (např. přijímaní do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou). Již uzavřené části přijímacího řízení zůstávají zachovány. 

        Obsah a forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány tak, jak je definuje i školský zákon a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem. 

        Změna nastává v počtu termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně.

        Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

        Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, protože každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. 

        Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění školského zákona.

        U oborů vzdělání s výučním listem lze vyhodnocení přijímacího řízení učinit s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). 

        Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa zůstává v platnosti, škola vyvěsí seznam s výsledky, uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zákon tedy stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

        Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Nebude se tedy „podávat odvolání“. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání. Uchazeče, kteří se umístili „pod čarou“, bude moci ředitel sám aktivně přijmout na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Díky tomuto mechanismu škola v co nejkratším možném termínu naplní kapacitu školy. Stále však platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

        Dochází zde ke změně možnosti uplatnění zápisového lístku.  Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy. Ředitele školy na webových stránkách školy zveřejní počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.

        Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy, a to opět v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem. Náhradní termín školní přijímací zkoušky musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky. 

Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání. 

Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

        Mění se lhůta pro odevzdání zápisového lístku, nově je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

        Úprava podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, zůstává v platnosti, jak je uvedeno ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech.

        Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.