škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy. (Dalajláma)

Poznáváme les

Každý školní rok se snažíme do výuky zařadit projekt podporující environmentální výchovu.

 

V loňském roce to byl projekt Tonda obal, zaměřený na třídění a recyklaci domovního odpadu. V letošním roce jsme využili bohaté nabídky projektů a metodických materiálů Sdružení Tereza a vybrali si projekt Les ve škole - škola v lese. Už svým zadáním předurčuje k tomu, že výuku lze uskutečňovat v jiném, než školním prostředí a aktivními metodami. Les je několik desítek metrů od školy, jsme na vesnici, kde les je přirozenou součástí našeho prostředí, les využíváme pro hry a odpočinek, ale také do něj zasahujeme. To byly některé z důvodů, proč se zapojit. 

Získané školní vědomosti prakticky ověřovat v přírodě, poznávat les jako složitý systém, v němž jeho součásti tvoří propojený a fungující celek, uvědomit si význam lesa pro krajinu i člověka - to jsou hlavní výukové cíle projektu.

Do projektu jsou zapojeny všechny třídy a v půběhu školního roku mohou podle svých možností zpracovávat vybrané náměty a úkoly přímo v terénu nebo je využívat v hodinách. Náměty prolínají nejen přírodovědnými předměty, ale dají se využívat i v hodinách Vv, Hv, Pv, Čj a Ov. Svá zjištění, poznatky a výsledky svých pozorování zpracují žáci jednoduchým způsobem  a na společném setkání v květnu s nimi seznámí své spolužáky. Výtvarné či literární práce budou děti prezentovat na nástěnkách  nebo ve školních novinách.

Již na podzim začali některé své úkoly plnit žáci 7. -9. třídy.Osmáci společně s deváťáky provedli lesní průzkum lesa Faráku a zjišťovali v něm lesní vegetační stupeň a druhové zastoupení dřevin. Posuzovali také, zda jde o les přirozený nebo kulturní. Sedmáci v něm zase zkoumali půdu, zjišťovali složení humusu a sestavovali půdní žebřík. Do dalších praktických úkolů se zase pustí až s teplejším jarním počasím.

 
Dobře, příště ještě lépe!

Konec školního roku je na dosah a já jsem dlužna podat hodnotící zprávu o naplňování projektu Les ve škole – škola v lese.

Projekt byl koncipován jako celoroční a byl určen všem žákům školy. Cílem bylo nejen samotné poznávání lesního společenstva, ale také zpestření výuky netradičními úkoly a metodami, spojení teorie s praxí.

I když se nepodařilo uskutečnit úplně vše, co jsme si předsevzali, podstatnou část vybraných úkolů jsme se žáky splnili a zpracovali. Lépe dopadlo plnění úkolů na 2. stupni, kde se podařilo začlenit náměty do výuky ve všech ročnících, a to jak v přírodopise, chemii, praktických činnostech, tak v českém jazyce. Na modelových i skutečných situacích žáci poznávali procesy odehrávající se v přírodě – lese a svá zjištění zapisovali a zpracovávali do písemného protokolu, nákresu, schématu, či literárního útvaru. Výsledkem celoročního snažení je využitelný výukový materiál, který byl prezentován průběžně na školních nástěnkách a na centrální nástěnce kulturního domu při školní akademii. Přirozeným vyústěním celého projektu pak byla účast žáků 2. stupně na lesní brigádě při sázení stromků při příležitosti Dne Země. Podařilo se nám zasadit 1700 stromků.

Děti 1. stupně na Den Země podnikly poznávací vycházku do jinak nepřístupného zámeckého parku, kde se pod odborným vedením lesníka pana Beneše seznamovaly s cizokrajnými a méně běžnými dřevinami.

Projekt Les je v letošním roce uzavřen, náměty však budeme využívat i nadále. Jen musím zdůraznit, že má-li projekt splnit očekávání, je důležité úkoly dobře časově a tématicky zařadit, aby žáci chápali jejich smysl, organizačně připravit a hlavně žáky dobře motivovat.

Co a jak se podařilo, najdete v naší fotogalerii.

Prezentace projektu   Prezentace projektu 2   

Projekt na naší škole pokračoval i v roce 2010/11 a za své přispění k rozvoji environmentální výchovy obdržela škola certifikát:

forestslearningcertificate11_12