škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Tvůj čas je omezen. Proto ho neztrácej tím, že budeš žít život někoho jiného. (Steve Jobs)

DEJTE PŘEDNOST DĚTEM!

Ve čtvrtek 1. října 2009 byl na plenárním zasedání rodičů a přátel školy slavnostně zahájen projekt Dejte přednost dětem! O jeho zdárné dokončení se postará pracovní skupina, která vznikla z iniciativy rodičů a skládá se z aktivních rodičů, proškolených koordinátorů, zástupců obce a zástupců dalších organizací, které vlastní, spravují a starají se o bezpečnost na komunikacích, jichž se náš projekt dotýká. Tento projekt podpořila v programu Na zelenou Nadace Partnerství, jehož generálním partnerem je společnost AXA.  
dpd_logoŠkolní půdu jsme pro slavnostní start projektu zvolili proto, že zapojením školy do projektu se otevírá možnost požádat u Nadace partnerství o grant, který by pokryl náklady na vypracování dopravní studie akreditovaným odborníkem. Tato studie by pomohla škole a obci řešit rizika spojená s pohybem dětí na místních komunikacích při docházení či dojíždění do školy.

Děti, u těch nejmenších i s rodiči, se pustily se svými učiteli do práce již před prázdninami, když vyplňovaly dotazník, který zpracovala koordinátorka projektu Eva Volfová. Posléze byly výsledky dotazníku zpracovány ve formě prezentace při hodinách ICT. Průběžně v hodinách výtvarné výchovy jsme pracovali na vlastním logu projektu. Hledali jsme název, který by vystihoval naše snažení a vtipně oslovil všechny, kteří se s naším projektem setkají. Naše tvůrčí hledání ukončila Lenka Ťoupalová ze sedmé třídy. Vyrobila semafor a do jeho zeleného oka vepsala Dejte přednost dětem. Záhy se ukázalo, že máme jedinečný název a jsme jen krůček od vzniku originálního loga. Na jeho konečné podobě se podílely děti z družiny, které trpělivě kreslily a dotvářely naši představu. Z desítek návrhů jsme pak vybrali ten, který vidíte na této stránce. Omlouváme se tvůrci, ale kvůli spěchu, ve kterém jsme dokončovali podklady pro mapování, již nedokážeme určit autora vítězného návrhu. Proto ještě jednou děkujeme všem dětem, které se zúčastnily. Alespoň můžeme říci, že je to NAŠE logo.

Jak do školy? - prezentace výsledků dotazníku

Teď už víme, že děti se ve velké většině chtějí hýbat a do školy jezdit na kole, koloběžce nebo šlapat po svých. Často jim v tom brání jen strach rodičů, kteří důvěrně znají dopravní situaci v Chotovinách a Červeném Zahoří, a nedostatek zařízení, které cyklistům, chodcům, ale i řidičům usnadňuje život.

V týdnu od 12. do 17. října jsme naplánovali aktivní týden. Na začátku týdne v pondělí 12. října rozdáme k vyplnění školní mapky, na kterých všichni žáci zakreslí svou cestu do školy a zvýrazní riziková místa. V rámci projektového dne ve čtvrtek 15. října je pak ve třídách vyhodnotíme a poté vytvoříme školní mapu rizikových míst. V úterý 13. října se v 16,00 sejdou  ve škole členové pracovní skupiny s rodiči a všemi občany, kteří o projekt projeví zájem a budou chtít získat další informace či pomoci svými postřehy a náměty. Ve čtvrtek proběhne ve škole projektový den, během kterého se budou děti věnovat tématům dopravní výchovy a zdravého životního stylu. V tento den (čtvrtek 15. října) poprosíme rodiče, kteří přivážejí děti do školy automobilem, aby zaparkovali na velkém parkovišti u sportovní haly a vyzkoušeli bezpečnou a rychlou cestu, kterou se děti rychle dostanou nejen do školy základní, ale také mateřské.

Až bude všechno hotovo a budeme mít v ruce výsledky naší práce, pozvou dopisem žáci školy členy pracovní skupiny na schůzku, která se podle plánu uskuteční na přelomu října a listopadu. Po konzultaci bude materiál připraven pro předání dopravnímu odborníkovi.

Schůzka pracovní skupiny se uskutečnila v pondělí 2. listopadu 2009. Počasí nám nepřálo, přesto se dostavili všichni pozvaní členové pracovní skupiny (svou roli určitě sehrálo i osobní pozvání dopisem, který stylizovali sami žáci) a velkou radost nám udělalo i to, že přijel pan Ing. Bouchner s kolegyní a byli nám oporou v naší laické diskusi s odborníky. Přišli i zástupci rodičů a veřejnosti. Alespoň za sebe mohu říci, že diskuse nad výsledky našeho mapování mi otevřela oči a pomáhá mi přehodnotit a upřesnit si názor na dopravní problematiku v malých sídlech. Vyslechli jsme mnoho dobrých nápadů a připomínek, které bychom měli rozvíjet a znovu podrobit diskusi všech zúčastněných stran. Myslím, že jsme se zatím shodli na tom, že změna dopravního značení, promyšleně budované a opravované chodníky a vytvoření bezpečných míst pro přecházení (nikoli přechodů pro chodce), by vyřešilo většinu palčivých míst, které jsme díky žákům a jejich rodičům v obci nalezli.

Zde jsou odkazy na dokumenty, které jsme použili jako podklady pro veřejnou diskusi pracovní skupiny:


Tiskové zprávy:
  • Chotovinský školák č. 1 2009/10

V pondělí 19. dubna 2010 k nám do Chotovin zavítalo mobilní dopravní hřiště. Dva sympatičtí policisté v bílých čepicích zopakovali žákům prvního stupně pravidla silničního provozu především pro cyklisty a přísným okem pozorovali jejich pohyb po dopravním hřišti. Na zjištěné přestupky  zatím mile a bez trestu upozorňovali. Bez přilby byl přístup zakázán. Na závěr se pochlubili služebním vozidlem a seznámili nás s jeho vybavením. V rámci projektu Dejte přednost dětem, jsme pozvali i velkáče z naší mateřské školy, aby trénovali pohyb na kolech a koloběžkách po veřejných komunikacích pod odborným dohledem. Do provozu smějí zatím jen pod dohledem rodičů, ale prevence dopravních úrazů stojí nejméně a zachraňuje lidské životy.

V úterý 11. května 2010 se od 16 hodin konala v učebně ICT druhá schůzka pracovní skupiny. Naše setkání se těšilo velkému zájmu médií. Zástupci tisku a rozhlasu zachytili předání školní mapy kritických míst dopravnímu projektantovi, vyzpovídali naše nejmladší účastníky projektu a pak už mohlo začít pracovní jednání. Nejvíce nás těší, že jsme se sešli v plném počtu. Přišli zástupci všech institucí, které budou rozhodovat o splnění našich dopravních snů. Navíc přijel i krajský koordinátor Besipu, který nám může pomoci v organizaci dalších doprovodných akcí i zkvalitnění a rozšíření dopravní výchovy ve škole. Velmi si ceníme přítomnosti koordinátora programu Na zelenou pana Radka Patrného, který účastníkům schůzky přinesl nové pohledy na řešení problémů dopravy s ohledem na její dětské účastníky. Nám pak byl morální oporou v nelehkém souboji laických snílků s kovanými úředníky. Pracovní diskuze se těšila také zájmu veřejnosti. Mezi rodiči zasedli i dva obecní zastupitelé, a tak věříme, že dostatečné informace o našem projektu pomohou prosadit realizaci nových řešení, která přispějí udržitelnému rozvoji dopravy v naší obci a usnadní a zpříjemní život všem jejím účastníkům – pěším, cyklistům i motoristům. Souboj argumentů byl velmi poučný pro všechny strany a věříme, že nejen diskuse, ale hlavně následná diskusní procházka po kritických místech v doprovodu zástupce policie, Besipu, Nadace Partnerství, ale také občanů přinesla našemu projektantovi dostatečné množství informací o současném stavu dopravy v obci. Těšíme se na další schůzku nad konceptem, který už bude pro dotčené instituce dostatečným podkladem pro vyjádření souhlasu s navrhovaným řešením. Poté bude projekt dokončen. Věříme, že do roka a do dne, kdy jsme projekt započali, budeme moci uspořádat slavnost, na které žáci naší školy slavnostně předají projekt starostovi obce a ten představí návrhy řešení kritických míst obecním zastupitelům. Pak už budeme moci očekávat první hmatatelné změny na našich cestách do školy.

Ve čtvrtek 23. září 2010 jsme se v 16,30 hodin sešli na třetí veřejné schůzce pracovní skupiny projektu Dejte přednost dětem. Pan projektant Jiří Marek přivezl pracovní verzi naší dopravní studie. Prišel i pan starosta Zdeněk Turek, krajský koordinátor BESIPu pan Václav Kovář, rodiče i žáci. Oponentů projektu, který již připomínkovaly všechny příslušné úřady a instituce, bylo dost. Rozpoutala se vášnivá diskuse, která pomalu, ale jistě dospěla ke kompromisním řešením, jež budou-li naplněna, posunou naši obec z hlediska bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti k chodcům a cyklistům o notný kus dál. Studie tedy bude obsahovat variantní řešení, která obecnímu úřadu umožní volit řešení, které nejlépe zapadne do celkových plánů rozvoje obce a náklady na úpravy budou únosné pro obecní rozpočet. Mluvili jsme i možnostech čerpání grantů na realizaci naší studie, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Děkujeme všem, kteří přispěli svým zrnkem do mlýna.

Ve čtvrtek 21. října 2010 se konala od 16 hodin malá slavnost u příležitosti otevření kolárny u naší školy. Je to první hmatatelný výsledek našeho více než ročního snažení. Moc se z ní radujeme.  Otevírání bylo sportovně kulturní událostí. Díky naší konzultantce a duši projektu paní Evě Volfové se stalo i výtvarnou oslavou cyklistiky, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje lidské společnosti. Připravili jsme několik soutěží spojených s cyklistikou a sporty na kolečkách, ve kterých děti soutěžily o možnost přestřihnout pásku, kterou samy vyrobily. Nakonec vyhrál každý, kdo přijel na kolech, z nichž je tak krásný pohled na svět. Nůžek i pásky bylo dost. Přijel nás pozdravit i Radek Patrný z Nadace Partnerství a přivezl nám plnou nůši svého nakažlivého optimismu a dobré nálady. Děkujeme. Krajský koordinátor BESIPu Václav Kovář dorazil s krabicí pomůcek pro dopravní výchovu. Děkujeme. Všechny dárky použijeme v rámci celoškolního projektového dne zaměřeného na dopravní výchovu. Hezké odpoledne jsme zakončili veřejnou projekcí filmu Auto*mat. Líbil se žákům i rodičům a utvrdil nás v tom, že příklady táhnou. Bohužel nejenom ty dobré. Auto*mat však jede dál a věřím, že my s ním.

pondělí 29. listopadu 2010 vyvrcholil náš projekt slavnostním předáním Dopravní studie Chotoviny starostovi obce panu Zdeňku Turkovi. Připomněli jsme si všechny naše kroky, které vedly až k tomuto zdárnému cíli. Děti z výtvarné dílny opět ozdobily naši slavnost jedlými přibližovadly všeho druhu. Naposledy jsme poděkovali všem, kteří přiložili ruku k dílu, nebáli se poradit a podporovali nás v našem úsilí.

Ve čtvrtek 10. března 2011 schválilo Zastupitelstvo obce Chotoviny Dopravní studii - obec Chotoviny. Stavební komise se vyjádřila k prioritním řešením a z jednání zastupitelstva, kterého se aktivně zúčastnila naše konzultantka paní Eva Volfová a školní koordinátor pan Jiří Honza, vzešel návrh, aby byly varianty navrhované k realizaci ještě před započetím projektových prací a jednáními s dotčenými stranami předloženy k veřejné diskuzi. Ta je naplánována na měsíc duben 2011.
 
V lednu 2015 podává Obec Chotoviny žádost o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury na část Dopravní studie Chotoviny, která řeší situaci ve středu obce. Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu na rok 2015 prostředky na dofinancování. Stavební práce mají začít ve druhé polovině roku 2015.
 
Rok 2016 se stává rokem naplnění našeho snažení. Po dlouhých pěti letech od schválení studie zastupitelstvem se vedení obce rozhodlo vybudovat chodníky ve středu obce z vlastních zdrojů. Na konci června jsme se sešli na malé slavnosti, kde jsme se my koordinátoři projektu podělili s věrnými souputníky z řad dětí i rodičů o radost z úspěchu. Prošli jsme se společně po již dokončených chodnících a po slavnostním přechodu našeho prvního přechodu pro chodce jsme si popřáli, aby radost z dokončeného díla byla nakažlivá i pro zastupitele a všichni se brzy dočkali i pokračování budování chodníků směrem k budově obecního úřadu a také k nádraží, kam budou brzy zajíždět i autobusy z E 55. Na konci prázdnin byla dobudována i část chodníku naproti prodejně COOP. Nejen žáci školy, ale také všichni občané a návštěvníci Chotovin se od počátku školního roku 2016/2017 mohou v části obce s nejhustším provozem spolehnout na bezpečí nových chodníků.

 
 

 S případnými dotazy se obracejte na:
•    Jiří Honza (školní koordinátor projektu) – jiri.honza(zavináč)zschotoviny.cz
•    Eva Volfová (konzultantka Nadace Partnerství - Na zelenou) – e.volf(zavináč)seznam.cz
•    Pavlína Otradovcová  (konzultantka Nadace Partnerství - Na zelenou) – OtradovcovaPavlina(zavináč)seznam.cz

 

dpd_logo-np-obdelnik
dpd_logo-axa-obdelnik
 

 

 

 


DPDA

DPDB