škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! (Karel Havlíček Borovský)

Bez obav spolu

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS)

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175

Výzva 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Příjemce: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

www stránky projektu http://bos.zvas.cz/