škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickouVíte že...

Uprostřed každého problému se nachází příležitost. (Albert Einstein)

Péče o domácnost aneb výuka řemeslných dovedností v ZŠ a MŠ Chotoviny

grant craft

Péče o domácnost aneb výuka řemeslných dovedností v ZŠ a MŠ Chotoviny

Projekt JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV LEADER

Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Registrační číslo: 14/020/41200/031/000232

Název žadatele: Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor

IC: 75000601

Název MAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Péče o domácnost aneb výuka řemeslných dovedností v ZŠ

a MŠ Chotoviny

Opatření/podopatření/záměr: Realizace místní rozvojové strategie

Celkové výdaje projektu (Kč)

67.190,00 Kč

Způsobilé výdaje (Kč)

64.927,00 Kč

Celková výše přiznané dotace (Kč)

58.434,00 Kč

Příspěvek Společenství EU (Kč, %)

46.747,00 Kč (80%)

Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %)

11.687,00 Kč (20%)

 

Cílem projektu je, aby žáci Základní školy a Mateřské školy Chotoviny prohloubili a upevnili své dovednosti v oblasti přípravy pokrmů, stolování a aby získali základní řemeslnou zručnost při práci v dílně nebo na zahradě. V rámci tohoto projektu si tak budou moci vyzkoušet i některé druhy řemesel, kterým se budou moci věnovat ve svém budoucím životě.

Projekt Péče o domácnost aneb výuka řemeslných dovedností v ZŠ a MŠ Chotoviny modernizuje stávající vybavení ZŠ a MŠ Chotoviny. Prostory pro výuku byly vybudovány v roce 2003–2007. Od této doby vznikly nové požadavky na vybavení prostor, na které tento projekt reflektuje, dále rozšiřuje možnosti výuky tohoto předmětu.

Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor je vesnickou školou, kterou v současné době navštěvuje více než dvě stě žáků nejen ze své spádové oblasti. Naším cílem je dát žákům všestranný rozvoj nejen jako kvalitní start pro jejich další studium na gymnáziích a středních školách, ale také ukázat možnosti, které přináší manuální práce. Proto se snažíme v rámci volby povolání žákům představit nejrůznější řemesla teoreticky, jde nám však také o praktický nácvik nejrůznějších dovedností. Pro manuální rozvoj našich žáků slouží hned několik vyučovacích předmětů. Od prvního do devátého ročníku se jedná o pracovní výchovu, od sedmého ročníku si mohou žáci vybrat jako volitelný předmět péči o domácnost, předmět, který v sobě zahrnuje výuku přípravy pokrmů a práci v dílně. Jako jeden ze zájmových útvarů si žáci často vybírají keramiku, pro jejíž výuku slouží keramická dílna vybavená keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Pro výuku výše uvedených předmětů na naší škole slouží specializované učebny – cvičná kuchyňka a dílna, výuka probíhá rovněž na školním pozemku, který je nedaleko budovy školy. Ve školní kuchyňce probíhá kromě volitelného předmětu péče o domácnost také kroužek vaření a výuka, kdy se žáci učí nejen zdravému způsobu života, ale rovněž prakticky zkouší uvařit jednodušší pokrmy už na prvním stupni.

Stále méně dětí v současné době tráví čas se svými rodiči a prarodiči v dílně, na zahradě nebo doma v kuchyni. Děti tak nezískají základní dovednosti, které jsou pro každodenní život nezbytné. Abychom mohli naše děti vzdělávat nejen po teoretické stránce, ale učit je rovněž praktickým dovednostem, potřebujeme mít i pro tuto výuku kvalitní zázemí. Dobře vybavená kuchyňka a dílna nám v naší snaze jistě pomohou, rozšiřuje možnosti výuky tohoto předmětu.