škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Informace k zápisu do MŠ 2021/2022

Logo skoly

 

 

Vážení rodiče,

vážíme si Vašeho rozhodnutí zapsat své dítě do naší mateřské školy. Snažíme se vytvořit pro děti podnětné prostředí, které vychází z jejich individuálních potřeb a předpokladů. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

 • Zápis v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva proběhne v období od 3. května 2021 do 16. května 2021  bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona). Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné.

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2021/2022 (§ 34 odst. 7 školského zákona). Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 • Vaše dotazy vztahující se k zápisu Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nezbytná podmínka pro přijetí dítěte do MŠ

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 • V současné situaci v souladu s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce k žádosti o přijetí doloží Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu.

 • Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Elektronicky: Vyplňte Žádost o přijetí do MŠ,  Evidenční list a Čestné prohlášení ve formátu DOC, formuláře převeďte do formátu PDF, opatřete je elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky na adresu IDDS: e8kmkct.

 • Poštou: Vytiskněte si Žádost o přijetí do MŠ,  Evidenční list a Čestné prohlášení ve formátu PDF (nejlépe oboustranně), formuláře čitelně vyplňte hůlkovým písmem, podepište a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor, Osvobození 47, 391 37  Chotoviny.

 • Osobně: Ve středu 5. a 12. května od 9.00 do 11.00 hodin, dále pak ve čtvrtek 13. května od 12.00 do 16.00 hodin v kanceláři zástupkyně ŘŠ v budově mateřské školy, vchod dveří č. 4.


Rozhodnutí o přijetí

 • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (netýká se dětí starších 5 let), rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Chotoviny ve správním řízení (§ 34 odst. 3 školského zákona) na základě podání Žádosti o přijetí a podle bodových kritérií pro přijetí (viz níže).

 • O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ Chotoviny na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 • Seznam přijatých dětí do MŠ bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zschotoviny.cz a na úřední desce školy. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte zjistíte podle registračního čísla, které Vám bude přiděleno během zápisu.

 • Na základě rozhodnutí o přijetí do MŠ Vám budou zaslány všechny potřebné informace vztahující se k docházce Vašeho dítěte do MŠ. (přihláška ke stravě, úhrada školného, zmocnění pro vyzvedávání atd.)

 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.

 • Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích – referátu školství prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Chotoviny.

 

Bodová kritéria pro rok 2021/2022

1. Trvalý pobyt dítěte

 

a) ve spádové oblasti (tj. působnost OÚ Chotoviny, Jedlany, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora)

5 bodů

b) mimo spádovou oblast

1 bod

2. Věk dítěte

 
a) 5 let dosažených k 31. 8. 2021

5 bodů

b) 4 roky dosažené k 31. 8. 2021

4 body

c) 3 roky dosažené k 31. 8. 2021

3 body

d) 2 roky dosažené k 31. 8. 2021

2 body

Pozn.: Děti mladší 2 let nelze přijmout §34 odst. 1) zákona 561/04 Sb.

V případě rovnosti bodů (součtu) rozhoduje:

1. věk dítěte – starší dítě má přednost

2. pokud ani věk neurčí přesné pořadí na posledním přijímaném místě, rozhoduje los

 

Individuální vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech zvolit, že bude dítě individuálně vzděláváno. Tuto skutečnost písemně oznámí ředitelce ZŠ a MŠ Chotoviny nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 • Přestože zákonný zástupce zvolí pro dítě individuální vzdělávání, je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte).

 • Zvolí-li zákonný zástupce pro dítě individuální vzdělávání, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 • Bližší informace k individuálnímu vzdělávání poskytneme na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

Co by mělo dítě před nástupem do mateřské školy zvládnout?

 • Mít základní hygienické návyky – umět si umýt ruce, utřít je do ručníku, používat WC, vysmrkat se, používat kapesník.

 • Snažit se samostatně svlékat a oblékat, umět si nazouvat boty a přezůvky, poznat si své věci a uložit je na své místo.

 • Samostatně jíst a pít, správně držet lžíci.

 • Zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku (řeč), reagovat na oslovení, vyjádřit své potřeby a přání.

 • Uklízet po sobě hračky.

 

Základní informace o naší mateřské škole

Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí pohody, bezpečí, učit děti žít ve skupině kamarádů, respektovat jeden druhého, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla.

Zařazujeme činnosti, které děti motivují ke zvídavosti a zájmu poznávat nové věci.  K tomu využíváme především metody prožitkového a situačního učení a velké množství didaktických pomůcek. Při každodenní komunikaci rozvíjíme u dětí řečové a jazykové schopnosti. Děti se učí zpaměti krátké texty, reprodukují říkanky, písničky, pohádky a zvládají i jednoduchou dramatickou úlohu. Všechny činnosti provádíme hravou formou.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových schopností a hrubé i jemné motoriky. V oblasti jemné motoriky dbáme na správný úchop psacího náčiní, uvolnění ruky pomocí grafomotorických cvičení, která jsou důležitá pro vstup do ZŠ.

Klademe důraz na prosociální chování a všímáme si toho, co si druhý přeje či potřebuje. Dodržujeme dohodnutá pravidla vzájemného soužití, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi a dospělými a pomáháme začleňovat nově příchozí děti do kolektivu.

Při různých aktivitách se děti seznamují se společenstvím ostatních lidí, se světem kultury, umění, druhy řemesel a povolání, tradicemi a zvyky. K naplňování těchto cílů využíváme např. čtení z knih, z časopisů a divadelní představení, která se v naší MŠ každý měsíc pravidelně konají. Přibližujeme dětem aktuální svátky a zvyky a seznamujeme je s prostředím, ve kterém žijí.

Při výchovně vzdělávacích činnostech přihlížíme k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Při práci nám k tomu pomáhají metody založené na prožitku, vzoru, hře, manipulaci, experimentu, komunikaci a nápodobě. Velký vliv na dětskou aktivitu a učení má motivace a pochvala.

Nabízíme dětem možnost navštěvovat zájmové kroužky. Jedná se o kroužek angličtiny, keramiky, logopedie, šikovných rukou. V průběhu roku se mohou děti zúčastnit celé řady akcí, které organizuje Spolek přátel školy Chotoviny.

Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, které si velmi vážíme. Snažíme se získat rodiče pro společné působení na děti, umožnit jim individuálním přístupem realizovat své požadavky, potřeby a přání. Organizujeme setkání s rodiči, která jsou zaměřena na pedagogickou diagnostiku, sociální kompetence a emoční připravenost.

Spolupracujeme se zřizovatelem při zajišťování různých kulturních akcích – Vítání občánků, vystoupení ke Dni matek pro seniory.

Aktuální informace o dění v MŠ se dozvíte z našich internetových stránek www.zschotoviny.cz nebo v časopise Listy Chotovinska.