škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

Informace k zápisu do 1. třídy 2021/2022

 Logo skoly
 

Vážení rodiče,

vážíme si Vašeho rozhodnutí zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do školy.                                                                                      

      

                                                                                                 

Organizace zápisu do první třídy v době mimořádné situace

 • Zápis probíhá distančně  od 7. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

 • Zápis k povinné školní docházce je určen pro děti, které do 1. 9. 2021 dosáhnou šestého roku věku.

 • Žádá-li zákonný zástupce o přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2021/2022, musí svou žádost doplnit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

Obsah formální části zápisu

 • Formální část zápisu spočívá v podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, a to prostřednictvím formuláře Žádost o přijetí do ZŠ. Pro vedení školní dokumentace je nezbytné k žádosti připojit Zápisní list.

 • Žádáte-li o přijetí dítěte, které v době zápisu nenavštěvuje mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor, je nutné k žádosti připojit rovněž prostou kopii rodného listu dítěte.

 • Vaše dotazy vztahující se k zápisu Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .


Způsob podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

 • Elektronicky: Vyplňte Žádost o přijetí do ZŠ a Zápisní list ve formátu DOC, oba formuláře převeďte do formátu PDF, opatřete je elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky na adresu IDDS: e8kmkct.

 • Poštou: Vytiskněte si Žádost o přijetí do ZŠ a Zápisní list ve formátu PDF (nejlépe oboustranně), oba formuláře čitelně vyplňte hůlkovým písmem, podepište a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor, Osvobození 47, 391 37  Chotoviny.

 • Osobně: V době úředních hodin, tj. každé pondělí od 8,00 do 13,00 hodin, lze v kanceláři zástupkyně ředitelky školy vyplnit žádost přímo na místě za předpokladu dodržení všech aktuálních bezpečnostních opatření nařízených Vládou České republiky. Jiný termín osobního předání lze předem domluvit na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Odklad povinné školní docházky

 • Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku (tělesně nebo duševně), potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu.

 • Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Ředitelka školy vydá na základě vyjádření ŠPZ a odborného lékaře konečné rozhodnutí, zda byl, či nebyl povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 • Informace k odkladu povinné školní docházky Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Rozhodnutí o přijetí nebo odkladu

 • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zschotoviny.cz a na úřední desce školy. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte zjistíte podle registračního čísla, které Vám bude přiděleno během zápisu a které Vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve své žádosti.

 • Rozhodnutí o odkladu Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.

 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.

 • Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích – referátu školství prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Chotoviny.

 

Základní informace o naší škole

Každodenním učením se snažíme předat dětem vědomí, proč je důležité hodně znát, zároveň učíme naše žáky informace získávat, zpracovat je a třídit. V rámci všech předmětů usilujeme o rozvoj komunikace, myšlení a řešení problémů, rozvíjíme osobnostní, sociální i pracovní dovednosti, prohlubujeme občanské postoje.


Pro výuku čtení a psaní jsme zvolili klasickou analyticko-syntetickou metodu s využitím vázaného písma, rovněž výuka matematiky probíhá klasickým způsobem. Budoucí prvňáci budou v rámci matematiky metodu prof. Hejného využívat pouze jako doplnění učiva pro rozvoj některých klíčových kompetencí. Anglický jazyk je na naší škole zařazen povinně od 3. ročníku. Druhý cizí jazyk mají žáci v 8. a 9. třídě a mohou si volit mezi němčinou a španělštinou.

Je pro nás samozřejmostí denně aplikovat ve výuce individuální přístup k žákům, respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby dětí. Pravidelně do výuky zařazujeme projektové vyučování, moderní výukové metody, výukové programy na PC, interaktivní programy, tematické exkurze a výchovné pořady. Jsme hrdí na dobré výsledky výuky potvrzené srovnávacími testy Scio  a úspěšným startem absolventů na středních školách a učilištích.

Rodiče jsou u nás ve škole vítáni. Ceníme si vzájemného respektu a spolupráce s nimi.

Důležitou součástí každodenního života ve škole je příjemné školní prostředí a zvláště pak bezpečné prostředí pro školní život Vašich dětí, snažíme se proto předcházet všem rizikovým situacím, dbáme o dobré vzájemné vztahy mezi žáky, případné problémy nebagatelizujeme, ale chceme je řešit a poučit se z nich.

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťujeme pravidelnou intervenci či speciální pedagogickou péči. Zprostředkujeme konzultace se školským poradenským zařízením prostřednictvím naší výchovné poradkyně. S výběrem střední školy či učebního oboru dětem pomáhá kariérní poradce.

Dětem každoročně předkládáme pestrou nabídku volnočasových aktivit v rámci zájmových kroužků, samozřejmostí je školní družina a školní klub. V průběhu roku se mohou děti zúčastnit celé řady akcí, které organizuje Spolek přátel školy Chotoviny.

Spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Táboře, která v prostorách naší školy má odloučené pracoviště, a tak výuka hry na hudební nástroj probíhá přímo u nás.

Aktuální informace o každodenním dění ve škole i o dlouhodobých projektech se dozvíte z našich internetových stránek www.zschotoviny.cz nebo v časopise Listy Chotovinska.

 

O termínu první třídní schůzky rodičů budoucích prvňáků
Vás budeme informovat v návaznosti na aktuální epidemickou situaci.

Počet prvních tříd bude určen na základě počtu přijatých dětí k zápisu.

 

Opening200342