škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickouVíte že...

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují. (Karel Havlíček Borovský)

Informace pro rodiče před začátkem školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče před zahájením školního roku 2020/2021


V souladu s pokyny MŠMT budeme usilovat o průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu, přesto musíme pro nadcházející školní rok přijmout řadu opatření.  Zároveň je nutné předestřít, že vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky se mohou jednotlivá pravidla, omezení a postupy v průběhu měnit a doplňovat.

Zahájení školního roku


 • První školní den připadá na úterý 1. září 2020, výuka v kmenových třídách proběhne od 8,00 do 9,40 hodin, školní jídelna nebude v tento den pro žáky k dispozici, provoz školní družiny bude pouze do 13,00 hodin.
 • Třídnický den se uskuteční ve středu 2. září 2020. Tento den bude tematicky zaměřen na adaptaci žáků ve školním prostředí po nuceném uzavření škol a zároveň se uskuteční výměna učebnic. Vyučování bude na I. stupni probíhat od 8,00 do 11,35 hodin; na II. stupni pak od 8,00 do 12,30 hodin. Žáci přihlášení do školní družiny ji budou moci navštívit ráno od 6,30 do 7,40 hodin a odpoledne od 11,35 do 16,30 hodin. Školní jídelna bude již v provozu, nutné je však si předem přihlásit oběd.
 • Ve čtvrtek a v pátek, tj. 3. a 4. září 2020, bude probíhat výuka dle rozvrhu, pouze ve čtvrtek odpadne odpolední vyučování žákům 7. – 9. ročníku.

Hodnocení výsledků v prvních týdnech školního roku


 • Cílem všech učitelů nebude hledat, co žáci neumějí, ale najít to, co umějí, a na to navázat.
 • První týdny školní docházky budou zaměřeny proto na opakování a upevňování probrané látky, známkování bude pouze motivační.
 • Ke klasifikaci dle Klasifikačního řádu se vrátíme souběžně s osvojováním nové látky.

 

Hygienická a protiepidemická pravidla


 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy je v době výuky omezen pouze na nezbytnou dobu a v nezbytných případech, bez předchozího souhlasu vyučujícího jim není povolen vstup do tříd.
 • U vstupu do budovy školy, školní jídelny a sportovní haly jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si je každý žák povinen umýt ruce teplou vodou a mýdlem, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Bezpečné osoušení rukou je zajištěno papírovými ručníky nebo osoušeči rukou.
 • Během dne provozní zaměstnanci školy opakovaně dezinfikují určené prostory, je nařízené pravidelné a důkladné větrání všech prostor.

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid-19


 • Za příznaky infekčního onemocnění se považuje zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, přesto zjistí-li podezření na výskyt nákazy, je škola povinna držet se následujícího postupu:
 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy → žák, je-li přítomen jeho zákonný zástupce, není vpuštěn do budovy školy;
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale není přítomen zákonný zástupce žáka → škola telefonicky informuje zákonného zástupce, že je nezbytné bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy,
 3. příznaky se objeví během přítomnosti žáka ve škole → žákovi je poskytnuta rouška a je umístěn do izolace od ostatních přítomných ve škole, zároveň škola telefonicky informuje zákonného zástupce, že je nezbytné bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech výše uvedených případech je zákonný zástupce povinen telefonicky kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou však projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním. Potvrzení mu vydá jeho ošetřující lékař.

 

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy


 • V případě výskytu onemocnění by měla školu informovat Krajská hygienická stanice. KHS škole zároveň určí protiepidemická opatření.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele.

 

Distanční vzdělávání


 • Probíhá-li distanční vzdělávání, žáci jsou povinni se ho zúčastnit.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy.
 • Prezenční výuka dotčených žáků dané třídy přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Žáci z jiných tříd, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, tzn. při nařízené karanténě nebo výskytu onemocnění pouze u jednotlivců. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky apod.
 • Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

 

Školní stravování


 • Cizí strávníci mají vyčleněn samostatný čas pro odebírání stravy, nedochází tak ke kontaktu s žáky školy.
 • Žákům nebude umožněno využívání samoobslužného výdeje, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a samoobslužný bufet na zeleninové saláty.
 • Mezi výměnou skupin I. a II. stupně bude zaměstnanci školy provedena dezinfekce stolů.

 

Školní družina


 • Na základě počtu přihlášených žáků do školní družiny budou oddělení rozdělena tak, aby byla tvořena vždy žáky jedné třídy.
 • V případě, že jedno ze čtyř oddělení bude muset být tvořeno žáky více tříd, bude tato skupina po celou dobu docházky neměnná.


Zájmové útvary


 • Nabídka zájmových útvarů pro tento školní rok bude žákům předána první školní den.
 • Jednotlivé kroužky budou označeny tak, aby bylo patrné, pro který ročník jsou určeny.
 • Bude-li škola organizovat zájmový útvar pro více ročníků, skupina bude neměnná a zákonní zástupci o této skutečnosti budou informováni vedoucím kroužku.